અમેરિકાની ચૂંટણી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જીતે કે જો બાઇડન, આગામી 4 વર્ષમાં નવા રાષ્ટ્રપતિએ કયા-કયા પડકારોનો સામનો કરવો પડશે?

0
88
ટ્રમ્પ કે બાઇડન, આગામી 4 વર્ષમાં નવા રાષ્ટ્રપતિએ કયાકયા પડકારોનો સામનો

અમેરિકાની ચૂંટણી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જીતે કે જો બાઇડન, આગામી 4 વર્ષમાં નવા રાષ્ટ્રપતિએ કયા-કયા પડકારોનો સામનો કરવો પડશે?

Posted by Pulse365 on Wednesday, November 4, 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here