આ દિવાળી, ચાલો આપણે પણ એક સલામ સૈનિકોની જેમ દીક્ષા પ્રગટ કરીએ જે નિર્ભયપણે આપણા રાષ્ટ્રની રક્ષા કરે છે. સૈનિકોની તેમની અનુકરણીય હિંમત માટેના કૃતજ્ .તાની ભાવનાથી ન્યાય કરી શકતા નથી. અમે સરહદ પરના લોકોના પરિવારો માટે પણ આભારી છીએ.

0
27
Narendra Modi… આ દિવાળી, ચાલો આપણે પણ એક સલામ સૈનિકોની….

આ દિવાળી, ચાલો આપણે પણ એક સલામ સૈનિકોની જેમ દીક્ષા પ્રગટ કરીએ જે નિર્ભયપણે આપણા રાષ્ટ્રની રક્ષા કરે છે. સૈનિકોની તેમની અનુકરણીય હિંમત માટેના કૃતજ્ .તાની ભાવનાથી ન્યાય કરી શકતા નથી. અમે સરહદ પરના લોકોના પરિવારો માટે પણ આભારી છીએ.

Posted by Pulse365 on Friday, November 13, 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here